อบต.แหลมงอบ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19

       ในเดือนเมษายนนี้ ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบยังคงมีการจัดกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และจิตอาสาภัยพิบัติ บูรณาการร่วมกับสาธารณสุข อำเภอแหลมงอบ โรงพยาบาลแหลมงอบ ตำรวจภูธรแหลมงอบ ตำรวจน้ำ และอาสาสมัคร (อสม.) ตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 ณ ท่าเทียบเรือ กรมหลวงชุมพรฯ ต่อเนื่องจากเดือนมีนาคม เพื่อเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำ และติดตามบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และได้ดำเนินการแจกหน้ากากผ้าเพิ่มเติมให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป ให้เพียงพอต่อการใช้งานประจำวัน ของชาวบ้าน

  

  

  

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบยังได้ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับอำเภอแหลมงอบ และตำรวจภูธรแหลมงอบ บริเวณหน้าตลาดนัดแหลมงอบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการป้องกันตัวเอง ได้แก่ การสวมหน้ากากผ้า การล้างมืออย่างถูกวิธี การเว้นระยะห่างระหว่างกัน และการปฏิบัติตัวเมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดตราด หรือออกจากบ้านในช่วงเวลาระหว่าง 22.00 น. – 04.00 น.

  

 

  

  

  

       นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน ประจำด่าน ณ จุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตู้ยามบ้านน้ำเชี่ยว ตำบล น้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อสนับสนุนการคัดกรองและป้องกันการ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ

  

  

    

       สำหรับผู้ที่มาติดต่อประสานงาน และชาวบ้านที่เข้ามาติดต่อทำธุระที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่ทางสำนักงานได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อป้องกันผู้ที่เข้ามา ติดต่อและเจ้าหน้าที่ จากการแพร่ระบาดของโรค