อบต.แหลมงอบ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19

       เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบได้ตั้งจุดคัดกรองสำหรับข้าราชการ พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการ บริเวณทางเข้าสำนักงาน โดยมีการวัดไข้และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสำนักงาน และมีบริการอ่างล้างมือและเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสติดต่อกัน

  

  

       นอกเหนือจากการคัดกรองดังกล่าวแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบยังจัดทำ “ชั้นปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยชั้นปันสุขตั้งอยู่หน้าประตูทางเข้าสำนักงาน มีอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตอื่น ๆ สำหรับผู้ที่เดือนร้อนในช่วงนี้สามารถมาหยิบไปได้

  

  

  

       ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดไม่เดือดร้อนและต้องการช่วยเหลือแบ่งปันก็สามารถนำสิ่งของดังกล่าวมาไว้ที่ชั้นปันสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบได้ เพื่อให้เราชาวตำบลแหลมงอบผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน