ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

       องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบร่วมกับปศุสัตว์ จับสุนัขจรจัดเพื่อทำหมันในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นและอาจเป็นอันตรายต่อชาวบ้าน รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และขอเชิญชวนประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบในวันและเวลาราชการ เพื่อให้อาสาสมัครปศุสัตว์ในหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการฉีดให้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ