เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหัวหิน

       ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหัวหิน เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจเรื่อง

1. แผนที่ภาษี

2. โควิด-19

3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563

4. การจัดการขยะในชุมชน

       พร้อมทั้งมีการให้บริการเก็บธรรมเนียมค่าขยะในการลงพื้นที่ครั้งนี้อีกด้วย