เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองปรือ

       องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองปรือ และร่วมพูดคุยเรื่อง
1. การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยยังขอความร่วมมือประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยต่อไปเพื่อป้องกันตนเอง
2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
3. เรื่องการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือให้เฝ้าระวัง