วันต่อต้านยาเสพติดโลก

       เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการป้องกันครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติด