ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลสิ่งแวดล้อม

      องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างโดยการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ และสนามหญ้า รวมถึงเก็บกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดทางเดินเท้า เป็นประจำทุกสัปดาห์และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดงานไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2564