ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

      องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่หมู่ 2 บ้านคลองปอ, หมู่ 3 บ้านแหลมมะขาม, หมู่ 4 บ้านหัวหิน และหมู่บ้านมั่นคงในพื้นที่หมู่ 6 บ้านกลาง โดยได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านเรื่องต่าง ๆ เช่น

  1. การจัดการขยะด้วยตัวเองในครัวเรือน และการเก็บค่าธรรมเนียมจัดการขยะ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการขยะ เดือนละ 40 บาทต่อหนึ่งครัวเรือน ส่วนผู้ที่จัดการขยะด้วยตนเองและได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ (MOU) ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและต้องดำเนินการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยตนเอง โดยจะมีคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป็นระยะ
  2. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย โดยในปี 2564 รัฐบาลยังคงลดภาษี 90% ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดภายในประเทศและทั่วโลก
  3. การละเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ได้แก่ ใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด, ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร, ใบอนุญาต จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
  4. เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

หมู่ 2 บ้านคลองปอ

 

หมู่ 3 บ้านแหลมมะขาม

 

หมู่ 4 บ้านหัวหิน

 

หมู่บ้านมั่นคงในพื้นที่หมู่ 6 บ้านกลาง