กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ทาสีฟุตบาท)
เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
“วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร”

       วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแหลมงอบ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ทาสีฟุตบาท) เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร” โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้