กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
“วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)”

       เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)” ณ บริเวณโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ หมู่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ โดยมีนายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอแหลมงอบ เป็นประธานในพิธี