โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ประจำปีงบประมาณ 2563

       วัวันที่ 21 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ   และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับความรู้ในการดูแลอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมของชุมชนสร้างความอบอุ่น มีความสุข และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้สุขสมวัยต่อไป