ส่งเสริมภาษาและการท่องเที่ยว

 

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ตามโครงการอบรมภาษาเพื่อการท่องเที่ยวต้อนรับอาเซียน

ในวันที่ 25 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ตามโครงการอบรมภาษาเพื่อการท่องเที่ยวต้อนรับอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม และโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม เข้าร่วมทั้งหมด 36 คน  กิจกรรมประกอบด้วย

  • การบรรยาย "เทคนิคการ
    สื่อสารด้วยการใช้ศิลปะการ
    ตั้งคำถามกับชาวต่างชาติ" และ "เทคนิคการสร้างน้ำเสียง คำพูด และภาษากาย" โดยคณะวิทยากรภาษาต่างประเทศ
  • ภาคการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในพื้นที่จริง ณ หาดทรายขาว
    ตำบลเกาะช้าง โดยคณะวิทยากรภาษาต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ ซึ่งเด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมดด้วยตนเอง

 

     

  

 

กิจกรรม "มนุษย์สัมพันธ์และการบริการที่ดี" ตามโครงการส่งเสริมนักสื่อความหมายท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบยังได้จัดกิจกรรม "มนุษย์สัมพันธ์และการบริการที่ดี" ตามโครงการส่งเสริมนักสื่อความหมายท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 26 มกราคม 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากตำรวจท่องเที่ยว 6 จังหวัดตราด เป็นพิธีกรในการบรรยายพิเศษให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมและโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมที่เข้าร่วมทั้ง 36 คน ในหัวข้อ "คุณลักษณะที่พึงประสงค์เบื้องต้น 8 ประการ (8ร) ได้แก่ รักในถิ่นฐาน รอบรู้ รังสรรค์ รอยยิ้ม ร่วมมือ รับมือ รับผิดชอบ และเรียนรู้" และบรรยายหัวข้อ "มนุษย์สัมพันธ์ การให้บริการ และด้านทักษะการปฏิบัติการสื่อความหมายจริงในพื้นที่" ณ จุดบริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ขอขอบคุณวิทยากรและผู้ให้การสนับสนุนสถานที่ในโครงการทั้ง 2 โครงการ รวมทั้งชาวต่างชาติที่ให้ความร่วมมือกับเด็ก ๆ ในการพูดคุยและเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานจริงในภาคปฏิบัติ

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~5555 \(=^0^=)/\(=^0^=)/ 5555~~