พิมพ์
หมวด: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชน