จุดตรวจทางน้ำ จุดบริการนักท่องเที่ยว ช่วงสงกรานต์ ณ สะพานกรมหลวงฯ
ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
วันตราดรำลึกครบรอบ 116 ปี
อบต.แหลมงอบ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”
01/2565 อบต.แหลมงอบ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
11/2564 อบต.แหลมงอบ ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19
10/2564 อบต.แหลมงอบ ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
12/10/2564 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอแหลมงอบ
07/2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
18/06/2564 ตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
26/04/2564 ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเรื่องที่ดินที่ดินบริเวณหน้าโรงพยาบาลแหลมงอบ และเรื่องซุ้มร้านค้าบริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
05/04/2564 จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันจักรี (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
03/2564 ตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3"
"ตราดรำลึก" ครบรอบ 115 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564
02/2564 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
24/02/2564 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”
04/02/2564 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่
18/01/2564 ออกตรวจโรงฆ่าสัตว์
  29/12/2563 จุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่
  08/12/2563 มอบของขวัญ “งานสีสันวันฟ้าใหม่ 2564”
  05/12/2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ทาสีฟุตบาท) เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร”
  25/11/2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)”
  26/10/2563 รวมพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  23/10/2563 น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
  22/10/2563 พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร DARE
  21/10/2563 บริจาคโลหิต
  18/10/2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  21/09/2563 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563
  10/09/2563 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563
  12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
  28/07/2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  26/06/2563 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  24/06/2563 กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 ระดับภาค
  11/06/2563 เก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือ
  09/06/2563 จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”
  08/06/2563 เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองปรือ
  08/06/2563 สำรวจปริมาณน้ำเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขเหตุน้ำท่วม
  04/06/2563 เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหัวหิน
  05/2563 ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  05/2563 อบต.แหลมงอบ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ยินดีต้อนรับ นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอแหลมงอบ และคณะ
  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
  04/2563 อบต.แหลมงอบ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19
  07/04/2563 กำจัดลูกน้ำยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก
  กฏบัตรความปลอดภัยบนท้องถนน
  30/03/2563 อบต.แหลมงอบ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19
  13/03/2563 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  21/01/2563 วัน "วีรกรรมทหารเรือไทยที่เกาะช้าง" ประจำปี 2563
  15/01/2563 ร่วมพิธีบวงสรวงเบิกเนตรพระสยามเทวาธิราช