ข้อมูลผู้บริหาร

 

 
นายณัฐวุฒิ วิรัญโท 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 081-715-2653

 

     
-ว่าง-   -ว่าง-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 

     
-ว่าง-    -ว่าง-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 
นายณัฐวุฒิ วิรัญโท 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 081-715-2653

 

 
จ่าเอกไพบูลย์ สอนดงบัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 084-409-7895