สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 นายสาวุฒิ  อรรณชาสัย
 ประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 087-037-6173

 

    
 นายบุญชู จิลานินท์   นายวันชัย  สุนัศ
 รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ หมู่ 4   เลขาสภาฯ / สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 087-148-9054   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 087-992-8282

 

    
นางนฤมล  ปาดุนันท์   นายสุราช  ประกรศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1   สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 063-873-8982   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 091-395-4982

 

    
นางรัตนา  จันทโกวิทย์   นายชรินทร์  นานิคบุตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2   สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 087-130-7645   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 091-180-1757

 

    
นายธีรวุฒิ  ศรีกุล   นางสาวจันทรา  สิงหธรรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3   สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 087-048-2679   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 089-095-6404

 

    
นายปริญญา  พุ่มพวง   นายฉัตร  วานิชภูมิ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5   สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 081-589-5043   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 064-885-4426

 

    
นายพิทยา  มิลันทกร   นางพรพณา  เจริญรัตน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7   สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 089-751-5209   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 090-781-7632