แผนผังหน่วยงาน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 

     
นายณัฐวุฒิ วิรัญโท    จ่าเอกไพบูลย์ สอนดงบัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
   รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 081-715-2653   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 084-409-7895 
     

 

 
นางปุญญิศา เจริญประมง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 

     
ปวเรศ
วิรัญโท
  กวินภัค
สลักเพชร
  ลัดดาวัลย์
ถนอมวงษ์
  นนทนันทน์
วงศ์ไพศาล
นักทรัพยากรบุคคล   นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
  เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน

 

     
ราตรี ไพบูลย์   มัตติกา มันจหุนา   ดวงสมร เนตรสว่าง   อโนชา เหมาวนิค
ครู คศ.1   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก

 

     
ปาริชาติ เวชกุล   ภราดร วิบูลย์ดล   ชัชวาล เวชกุล   อำพร นพเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
  พนักงาน
ขับรถยนต์
  พนักงาน
ขับรถดับเพลิง
  พนักงาน
ดับเพลิง

 

     
เบ็ญ ผลอินทร์   ประสิทธิ์ มาสุระ   จันทนา นาคราช  

ก นกวรรณ
ตระ กูลนุช

พนักงานดับเพลิง   พนักงานขับรถยนต์   แม่บ้าน   ประชาสัมพันธ์