แผนผังหน่วยงาน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 

 
นายณัฐวุฒิ วิรัญโท 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 081-715-2653

 

 
-ว่าง-
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: -

 

 
นางปุญญิศา เจริญประมง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 

     
ปวเรศ
วิรัญโท
  กวินภัค
สลักเพชร
  ลัดดาวัลย์
ถนอมวงษ์
  นนทนันทน์
วงศ์ไพศาล
นักทรัพยากรบุคคล   นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
  เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน

 

     
ราตรี ไพบูลย์   มัตติกา มันจหุนา   ดวงสมร เนตรสว่าง   อโนชา เหมาวนิค
ครู คศ.1   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก

 

     
ปาริชาติ เวชกุล   ภราดร วิบูลย์ดล   ชัชวาล เวชกุล   อำพร นพเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
  พนักงาน
ขับรถยนต์
  พนักงาน
ขับรถดับเพลิง
  พนักงาน
ดับเพลิง

 

     
เบ็ญ ผลอินทร์   ประสิทธิ์ มาสุระ   จันทนา นาคราช  

ก นกวรรณ
ตระ กูลนุช

พนักงานดับเพลิง   พนักงานขับรถยนต์   แม่บ้าน   ประชาสัมพันธ์