แผนผังหน่วยงาน

กองคลัง

 

 
วิราศิณี ถาวรศาสตร์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

       
ไข่มุก จันทบุปผา   -   นาตยา วิรัญโท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ