แผนผังหน่วยงาน

กองช่าง

 

ธนวัฒน์ เทียนประชา
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

   
-ว่าง-   นเรศ พ่อกว้าง
นายช่างโยธา   นายช่างไฟฟ้า

 

 
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

   
ธีระพันธ์ เวชสถล   กิติพร เนตรขำ   วสันต์ ภูมิมาโนช
พนักงานขับรถกระเช้า   คนงาน   คนสวน