แผนผังหน่วยงาน

กองช่าง

 

ธนวัฒน์ เทียนประชา
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นเรศ พ่อกว้าง
นายช่างไฟฟ้า

 

สุวิมล พึ่งภักดิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  

   
ธีระพันธ์ เวชสถล   กิติพร เนตรขำ   วสันต์ ภูมิมาโนช
พนักงานขับรถกระเช้า   คนงาน   คนสวน