แผนผังหน่วยงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
นางปุญญิศา เจริญประมง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

อินทิรา ชัชวิล
พนักงานจ้างทั่วไป