องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้รับโล่รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 การจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนโดยชุมชนเพื่อชุมชนดีเด่น ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยจัดการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดตราด

 

       หมู่ 6 บ้านกลาง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กจังหวัดตราด ระดับดีมาก ประเด็น : การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน