ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อปี  2540  โดยมี

1. นายไพโรจน์ ศุภวิวรรธน์ กำนันตำบลแหลมงอบเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งคนแรก
      (พ.ศ. 2540- พ.ศ.2546)
2. นายสมบัติ นิลวิมุต เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
      (พ.ศ. 2548-พ.ศ.2552)
3. นายสมบัติ นิลวิมุต เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
      (พ.ศ. 2552-พ.ศ.2556)
4. นายสมบัติ นิลวิมุต เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
      (วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557 – วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
5. นายณัฐวุฒิ วิรัญโท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลแหลมงอบ
      (ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
6. นายพิภพ ลัยนุชพงศ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
      (วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบอยู่ในเขตภาคตะวันออกของอำเภอแหลมงอบ โดยอยู่ห่างจากอำเภอแหลมงอบประมาณ 2 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดตราด อยู่ห่างจังหวัดประมาณ 17 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบมีเนื้อที่ 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,625 ไร่
มีอาณาเขตด้านต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จรดเขตเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
ทิศใต้ จรดเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ
ทิศตะวันตก จรดทะเล
ทิศตะวันออก จรดทะเล

โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาและเป็นป่าชายเลนบริเวณชายฝั่ง

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นผืนดินที่ราบยื่นไปในทะเลชายฝั่งมีสภาพเป็นดินโคลน

ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น และเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของตะวันออก ทำให้มีฝนตกตลอดปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 4,000 มิลลิลิตร/ปี

ด้านการเมือง / การปกครอง

เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน

- เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ 6 หมู่บ้าน (หมู่ 2 – หมู่ 7)

- เขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เต็มพื้นที่ 1 หมู่บ้าน (หมู่ 1 บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบล แหลมงอบ)

 หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ ตำแหน่ง
1 บ้านแหลมงอบ นายประกาศิต รมยานนท์  ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านคลองปอ นางรุ่งนภา เที่ยงตรง กำนัน
3 บ้านแหลมมะขาม นายสุเทพ บุญเพียร ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านหัวหิน นางวิมลลักษณ์ พัฒนผล ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านแหลมทองหลาง นายอนันต์ ปานทอง ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านกลาง นายเอกสิทธิ์ โรจนมนต์ ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านหนองปรือ นางผ่องศรี ฐานะ ผู้ใหญ่บ้าน