จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” 

      วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” โดยสนับสนุนอุปกรณ์ และร่วมดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ณ  บริเวณโรงพยาบาลแหลมงอบ  โดยมีนายฉันท์  แป้นเพชร  นายอำเภอแหลมงอบเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้