ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชน

 • การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 • การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • การขอลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 • การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณ๊ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฏหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณ๊ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจด) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร้านค้า
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณ๊ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณ๊ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 • การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 • การแจ้งขุดดิน
 • การแจ้งถมดิน
 • การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 • การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 • การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 • การรับชำระภาษีป้าย
 • การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2: ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 • การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 • การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1: ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป
 • การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
 • คู่มือประชาชน การต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล