สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

นายบุญชู จิลานินท์
 ประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 087-148-9054

 

    
นางนฤมล  ปาดุนันท์   นายณัฐวุฒิ วิรัญโท
 รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ หมู่ 1   เลขาสภาฯ / ปลัด อบต.แหลมงอบ
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 063-873-8982   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 081-715-2653 

 

  
นางนฤมล  ปาดุนันท์   นางรัตนา  จันทโกวิทย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1   สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 063-873-8982   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 087-130-7645

 

    
นางสาวจันทรา  สิงหธรรม   นายบุญชู จิลานินท์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3   สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 089-095-6404   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 087-148-9054

 

  
นายปริญญา  พุ่มพวง   นายฉัตร  วานิชภูมิ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5   สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 081-589-5043   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 099-606-6714
 

 

นางนิภาพร มีสนม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 092-265-8828