แผนผังหน่วยงาน

กองคลัง

 

 
วิราศิณี ถาวรศาสตร์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

       
สิริรัตน์ ราชนุเคราะห์   เบญจมาภรณ์ จิตบรรจง   นาตยา วิรัญโท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บ