แผนผังหน่วยงาน

กองช่าง

 

ธนวัฒน์ เทียนประชา
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

   
-ว่าง-   นเรศ พ่อกว้าง
นายช่างโยธา   นายช่างไฟฟ้า

 

 
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

     
ธีระพันธ์
เวชสถล
  กิติพร
เนตรขำ
  วสันต์
ภูมิมาโนช
  นายธีรรักษ์
ฉันทสุทธิ
พนักงาน
ขับรถกระเช้า
  คนงาน   คนสวน   พนักงาน
ขับรถยนต์