การขอน้ำอุปโภค-บริโภค,
การซ่อมระะบบประปาหรือแจ้งน้ำไม่ไหล,
การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง,
การตัดกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้า, ฯลฯ
     
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
     
  ได้รับความเดือดร้อนต้องการร้องทุกข์
หรือร้องเรียน เช่น ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
     
  สอบถามข้อมูลทั่วไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงร้องทุกข์ ร้องเรียน
แจ้งปัญหาการไม่ได้รับความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน