แผนผังหน่วยงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
นายณัฐวุฒิ วิรัญโท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

อินทิรา ชัชวิล
พนักงานจ้างทั่วไป