เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่

       วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (พมจ.ตราด) เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่ 3 บ้านแหลมมะขาม และหมู่ 5 บ้านแหลมทองหลางจำนวน 4 ราย