วันที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้การต้อนรับ และรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.แหลมงอบ เป็นวันแรก โดยมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายก อบต.แหลมงอบ 2 คน ได้แก่

นายสุราช ประกรศรี ผู้สมัครหมายเลข 1

และนายพิภพ ลัยนุชพงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 2

ส่วนผู้มาสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.แหลมงอบ มี 11 คน ได้แก่

หมายเลข 1 นางนฤมล ปาตุนันท์ ลงสมัครสมาชิกสภาฯ หมู่ 1

หมายเลข 2 นายวันชัย สุนัศ ลงสมัครสมาชิกสภาฯ หมู่ 1

หมายเลข 3 นายธนา ม่วงวิมล ลงสมัครสมาชิกสภาฯ หมู่ 1

หมายเลข 1 นางรัตนา จันทโกวิทย์ ลงสมัครสมาชิกสภาฯ หมู่ 2

หมายเลข 1 นายอวยพร ทิณวรรณ ลงสมัครสมาชิกสภาฯ หมู่ 3

หมายเลข 2 นายเสนาะ นานิคบุตร ลงสมัครสมาชิกสภาฯ หมู่ 3

หมายเลข 1 นายบุญชู จิลานินท์ ลงสมัครสมาชิกสภาฯ หมู่ 4

หมายเลข 1 นายปริญญา พุ่มพวง ลงสมัครสมาชิกสภาฯ หมู่ 5

หมายเลข 1 นายฉัตร วานิชภูมิ ลงสมัครสมาชิกสภาฯ หมู่ 6

หมายเลข 1 นางสาวสโรชา ฐานะ ลงสมัครสมาชิกสภาฯ หมู่ 7

หมายเลข 2 นางนิภาพร มีสนม ลงสมัครสมาชิกสภาฯ หมู่ 7