ถนน

       องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ นำโดยนายธนวัฒน์ เทียนประชา ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ติดตามและควบคุมการดำเนินโครงการปรับปรุงถนน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการปรับปรุงถนนสายแหลมทองหลาง ขยายไหล่ถนนและเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคม 2564) เป็นระยะทาง 380 เมตร งบประมาณ 1,400,000 บาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564

 

2.โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านแหลมมะขาม หมู่ 3-4 ตำบลแหลมงอบ (ต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2564) เป็นระยะทาง 1,379 เมตร งบประมาณในการดำเนินโครงการ 2,650,000 บาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564 เช่นกัน

 

3.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายบ้านแหลมมะขาม (ต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2564) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวงเงิน 777,000 บาท มีการดำเนินการไปแล้วร้อยละ 81 โดยประมาณ ในเดือนสิงหาคม 2564

 

 

ไฟฟ้า

       เดือนกันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ นำโดยนายนเรศ พ่อกว้าง นายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ นำทีมลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง โดยในเดือนนี้
ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมงอบ ในการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสายไฟแรงต่ำโดยการตรวจเช็คความบกพร่องของอุปกรณ์  โคมไฟถนน พร้อมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และยังได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ละสายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุสาธารณภัยจากไฟฟ้าชอร์ต ไฟไหม้ และประสานงานกับการไฟฟ้าตราดขอมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะเพิ่ม 1 จุด หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่ม ทำให้ไฟส่องสว่างดับตลอดซอยหัวหิน หมู่ 4