ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ


ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

หมายเลขผู้สมัคร

 

ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร

 

คะแนน

 

ลำดับ

 

หมายเหตุ

1   นายสุราช ประกรศรี   928   2    -
2   นายพิภพ ลัยนุชพงศ์   1,085   1    -

 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,828 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,126 คน ร้อยละ 75.18
จำนวนบัตรดี 2,013 คน ร้อยละ 94.68
จำนวนบัตริเสีย 64 คน ร้อยละ 3.01
จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 49 คน ร้อยละ 2.30


ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

เขตเลือกตั้งที่ 1

หมายเลขผู้สมัคร

 

ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร

 

คะแนน

 

ลำดับที่

 

หมายเหตุ

1   นางนฤมล ปาตุนันท์   74   1    -
2   นายวันชัย สุนัศ   72   2    -
3   นายธนา ม่วงวิมล   27   3    -

เขตเลือกตั้งที่ 2

หมายเลขผู้สมัคร

 

ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร

 

คะแนน

 

ลำดับที่

 

หมายเหตุ

1   นางรัตนา จันทโกวิทย์   209   1    -
2   จ่าเอกสมบัติ สนิทการ   115   2    -

เขตเลือกตั้งที่ 3

หมายเลขผู้สมัคร

 

ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร

 

คะแนน

 

ลำดับที่

 

หมายเหตุ

1   นายอวยพร ทิณวรรณ   99   2    -
2   นายเสนาะ นานิคบุตร   77   3    -
3   นางสาวจันทรา สิงหธรรม   122   1    -

เขตเลือกตั้งที่ 4

หมายเลขผู้สมัคร

 

ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร

 

คะแนน

 

ลำดับที่

 

หมายเหตุ

1   นายบุญชู จิลานินท์   143   1    -
2   นายไพรัตน์ คณาวนิค   102   2    -

เขตเลือกตั้งที่ 5

หมายเลขผู้สมัคร

 

ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร

 

คะแนน

 

ลำดับที่

 

หมายเหตุ

1   นายปริญญา พุ่มพวง   338   1  

เขตเลือกตั้งที่ 6

หมายเลขผู้สมัคร

 

ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร

 

คะแนน

 

ลำดับที่

 

หมายเหตุ

1   นายฉัตร วานิชภูมิ   258   1    -

เขตเลือกตั้งที่ 7

หมายเลขผู้สมัคร

 

ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร

 

คะแนน

 

ลำดับที่

 

หมายเหตุ

1   นางสาวสโรชา ฐานะ   69   2    -
2   นางนิภาพร มีสนม   149   1    -

 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,813 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,116 คน ร้อยละ 75.22
จำนวนบัตรดี 1,854 คน ร้อยละ 87.62
จำนวนบัตริเสีย 148 คน ร้อยละ 6.99
จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 114 คน ร้อยละ 5.39