แผนผังหน่วยงาน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 

 
นายณัฐวุฒิ วิรัญโท 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 081-715-2653

 

-ว่าง-
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: -

 

 
นายปวเรศ วิรัญโท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 

       
ปวเรศ
วิรัญโท
  กวินภัค
สลักเพชร
  นายปกรณ์
ศรีบุญลือ
  ลัดดาวัลย์
ถนอมวงษ์
  นนทนันทน์
วงศ์ไพศาล
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
  นักวิเคราะห์
นโยบาย
และแผน
  นิติกร   เจ้าพนักงาน
ธุรการ
  เจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน

 

       
ราตรี
ไพบูลย์
  มัตติกา
มันจหุนา
   หนึ่งฤดี
อิ่มเผื่อน
  อโนชา
เหมาวนิค
  ปาริชาติ
เวชกุล
ครู คศ.1   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

 

       
ภราดร
วิบูลย์ดล
  ชัชวาล
เวชกุล
  อำพร
นพเวช
  นายเบ็ญ
ผลอินทร์
  ประสิทธิ์
มาสุระ
พนักงาน
ขับรถยนต์
  พนักงาน
ขับรถดับเพลิง
  พนักงาน
ดับเพลิง
  พนักงาน
ดับเพลิง
  พนักงาน
ขับรถยนต์

 

 
จันทนา
นาคราช
  ก นกวรรณ
ตระ กูลนุช
แม่บ้าน   ประชาสัมพันธ์