ข้อมูลหมู่บ้าน

หมู่ 1 บ้านแหลมงอบ

ผู้ใหญ่บ้าน: นายประกาศิต รมยานนท์  โทร: 067-479-8295


หมูู่ 2 บ้านคลองปอ

ผู้ใหญ่บ้าน: นางรุ่งนภา เที่ยงตรง  โทร: 081-865-5674


หมู่ 3 บ้านแหลมมะขาม

ผู้ใหญ่บ้าน: นายสุเทพ บุญเพียร  โทร: 098-860-2914


หมู่ 4 บ้านหัวหิน

ผู้ใหญ่บ้าน: นางวิมลลักษณ์ พัฒนผล  โทร: 092-765-7713


หมู่ 5 บ้านแหลมทองหลาง

ผู้ใหญ่บ้าน: นายวิศรุต มาลารัตน์  โทร: 081-589-2717

 

หมู่ 6 บ้านกลาง

ผู้ใหญ่บ้าน: นายเอกสิทธ์ โรจนมนต์  โทร: 089-226-5825

 

หมู่ 7 บ้านหนองปรือ

ผู้ใหญ่บ้าน: นางผ่องศรี ฐานะ  โทร: 081-762-4605