ขั้นตอนการดำเนินการ: เตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนให้ครบ และยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
 

คุณสมบัติผู้ที่สามารถยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์:

1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อน หรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน

 

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน:

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

4. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) จำนวน 1 ชุด เป็นหลักฐานว่าได้รับมอบจากผู้ป่วยเอดส์ (พยานต้องลงนามครบถ้วน): สามารถดาวน์โหลด หรือมารับได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

5. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐฉบับจริงที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) จำนวน 1 ชุด

6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิก
 ------หากมีข้อสงสัย ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ 039-597191------