ขั้นตอนการดำเนินการ: เตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนให้ครบ และยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
 

คุณสมบัติผู้พิการที่สามารถยื่นคำขอมีบัตรคนพิการ:

1. เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

 

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน:

1. เอกสารหลักฐานของคนพิการ
    1. เอกสารประจําตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
        (ก) บัตรประจําตัวประชาชน
        (ข) บัตรประจําตัวข้าราชการ
        (ค) สูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี
        (ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
    2. ทะเบียนบ้านของคนพิการ
    3. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
    4. เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกําหนด
    5. สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน
2. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ: สามารถมารับได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ


------กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการมากไม่สามารถดำเนินการเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล ดำเนินการแทนได้------

3. กรณีผู้ดูแลคนพิการเป็นคนดำเนินการแทน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
    1. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ - ผู้รับรอง: กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ลูกจ้างประจำ (หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) โดยผู้รับรองต้องอาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกับที่คนพิการอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

    2. บัตรประจำตัวของผู้รับรอง (ตัวจริง)
* ข้าราชการบำนาญ ไม่สามารถรับรองหนังสือนี้ได้
* การรับรองจะสมบูรณ์ เมื่อพยานลงนามครบถ้วน
* การรับรองอันเป็นเท็จมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา

4. กรณีบุคคลอื่นยื่นคำขอมีบัตรฯ แทนคนพิการ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
    1.  สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ดำเนินการแทน
    2.  หนังสือมอบอำนาจ เป็นหลักฐานว่าได้รับมอบจากคนพิการ (พยานต้องลงนามครบถ้วน): สามารถดาวน์โหลด หรือมารับได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dep.go.th