ชุมชน 2 ประวัติศาสตร์ 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

บ้านแหลมมะขาม

โต๊ะวาลี

โต๊ะวารี หรือโต๊ะรลีย์แห่งเดียวในประเทศไทย สถานที่สำคัญของชาวไทยอิสลาม อยู่ในเขตวัดของไทยพุธ อันเป็นเหตุทำให้เกิดวัฒนธรรมสามเชื้อชาติที่กลมกลืนหาดูได้ยากยิ่ง สถานที่ดังกล่าวเดินทางเข้าสะดวกสะบาย ร่มรื่นพร้อมอัธยาศัยไมตรี

โครงการป่า
ในเมืองจังหวัดตราด

 

หาดทรายดำ

1 เดียวในสยาม

 

ป่าชายเลน หรือ ป่าโกงกาง (อังกฤษ: mangrove forest หรือ intertidal forest) หมายถึง สังคมพืชที่จัดอยู่ในป่าประเภทไม่ผลัดใบ สามารถทนต่อความเค็มของน้ำทะเลได้ดี เป็นกลุ่มสังคมพืชซึ่งขึ้นอยู่ในเขตน้ำลงต่ำสุดและน้ำขึ้นสูงสุดบริเวณชายฝั่งทะเล