ขั้นตอนการดำเนินการ:

ที่มา: https://csg.dcy.go.th/th/support/how-to-register

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2563:

          1. เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์

          - ต้องมีสัญชาติไทย
          - พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
          - เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ
          - อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
          - ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

          2. ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

          - มีสัญชาติไทย
          - เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
          - เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
          - อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)
          - มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้
 

          * หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอให้คลอดบุตรก่อนจึงลงทะเบียนได้
 

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน:

          1. แบบคำร้องของลงทะเบียน (ดร.01): สามารถดาวน์โหลด หรือมารับได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

          2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02): สามารถดาวน์โหลด หรือมารับได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง: สามารถมาถ่ายสำเนาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

          4. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด: สามารถมาถ่ายสำเนาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

          5. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ์): สามารถมาถ่ายสำเนาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

          ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้สำเนาหน้า 1 ประวัติหญิงตั้งครรภ์พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูล และรับรองสำเนา

          6. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร): สามารถมาถ่ายสำเนาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

          7. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท หรือผู้ที่มีรายได้ประจำ) จำนวน ... ใบ

          8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้ารายการเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

 

------หากมีข้อสงสัย ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ 039-597191------

 

เอกสารอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง:

1. แบบคำร้องขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือง (ดร.03)

2. ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สำหรับเจ้าหน้าที่) (แบบ ดร.04)

3. บัญชีแนบท้ายประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับเจ้าหน้าที่)

4. แบบคำร้องขอคัดค้าน (แบบ ดร.05)

5. หนังสือขอส่งข้อมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สำหรับเจ้าหน้าที่) (แบบ ดร.07)

6. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 1) สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม

7. แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.09)