ขั้นตอนการดำเนินการ: เตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนให้ครบ และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

คุณสมบัติผู้ที่สามารถยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์:

 1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ (ตามทะเบียนบ้าน)
 3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินเบี้ยความพิการ:

 1. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ: สามารถดาวน์โหลด หรือมารับได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
 2. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด
 5. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) จำนวน 1 ชุด เป็นหลักฐานว่าได้รับมอบจากผู้พิการ (พยานต้องลงนามครบถ้วน): สามารถดาวน์โหลดหรือมารับได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
 6. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐฉบับจริงที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) จำนวน 1 ชุด
 7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด

 ------หากมีข้อสงสัย ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ 039-597191------